1875. évi VII. törvénycikk A földadó szabályozásáról

1875. évi XIV. törvénycikk A külföldi dohányért fizetendő engedélyi illeték megváltoztatása iránt

1875. évi XV. törvénycikk A fémjelzési törvény és szabályok módositása tárgyában

1875. évi XVI. törvénycikk A budapesti áru- és értéktőzsde, valamint a vidéki termény- s gabonacsarnokok választott biróságai előtt előforduló iratoktól s jogügyletektől és ezen biróságok itéleteitől járó bélyegilletékekről

1875. évi XVII. törvénycikk Az 1874. évi XIV. tc. alapján felvett államkölcsönről

1875. évi XVIII. törvénycikk Az 1875. év I. negyedében viselendő közterhekről és fedezendő államköltségekről szóló 1874. évi XXXVI. tc. hatályának 1875. évi május 31. napjáig kiterjesztése iránt

1875. évi XIX. törvénycikk A sör-, szesz- és czukor-adókról szóló törvényes határozatokban, az uj métermérték- és sulyrendszer folytán szükséges módositások tárgyában

Advertisement

1875. évi XX. törvénycikk A vasuti és gőzhajózási szállitás használatának megadóztatásáról

1875. évi XXI. törvénycikk A vadászatnak és vadászatra használható fegyvereknek megadóztatásáról

1875. évi XXII. törvénycikk A tőkekamat- és járadék-adóról

1875. évi XXIII. törvénycikk A házadóról szóló 1868. évi XXII. tc. hatályának meghosszabbitásáról és némely rendeletének módositásáról

Advertisement

1875. évi XXIV. törvénycikk A nyilvános számadásra kötelezett vállalatok és egyletek adójáról

1875. évi XXV. törvénycikk A bélyeg, illetékek és dijak tárgyában

1875. évi XXVI. törvénycikk A cselédtartásért, teke-asztalokért, játék-helyiségért, kocsi- és lótartásért fizetendő adóról

Advertisement

1875. évi XXVII. törvénycikk A bánya-adóról

1875. évi XXVIII. törvénycikk A bor- és husfogyasztási adóról

1875. évi XXIX. törvénycikk A kereset-adóról

1875. évi XXX. törvénycikk A polgárositott varasd-szt.-györgyi és varasd-körösi volt határőrezredek területén fekvő s eddig adómentes erdők ideiglenes megadóztatásáról

Advertisement

1875. évi XXXI. törvénycikk Az 1874. évi XXXV. tc. életbeléptetésének elhalasztásáról

1875. évi XXXIII. törvénycikk Az 1875. évi államköltségvetésről

1875. évi XLVII. törvénycikk Az általános jövedelmi pótadóról és az 1875:XXIX. tc. némely rendeletének módositásáról

Advertisement

1875. évi XLVIII. törvénycikk A földadóról szóló törvénycikk, a jövedelemadóról és a személyes kereseti adóról szóló törvénycikkek érvényben álló részei, valamint a czukoradóról, a bor- és husfogyasztási adóról és a dohányjövedékről szóló törvénycikkek hatályának meghosszabbitásáról

1875. évi L. törvénycikk A sójövedékről szóló 1868. évi XI. tc. és a sójövedéki szabályok némely intézkedéseinek módositásáról